slider image

Firma NON

to kilkuosobowy, energicznie działający zespół, specjalizujący się w doradztwie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszą domeną są

dotacje unijne

i wszystko, co z nimi związane - począwszy od pomocy w znalezieniu źródła finansowania w odpowiednim programie unijnym, poprzez wsparcie na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie, aż po bieżącą obsługę aktywnych projektów wdrażanych przez Klientów

Na przesięwzięcie realizowane przez Klienta patrzymy z każdej możliwej strony. Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje

wszystkie etapy prowadzenia projektu

i sięga od ogólnej analizy i doradztwa w zakresie kierunku działania, po rozwiązywanie codziennych problemów, występujących w toku realizacji projektu, a związanych przede wszystkim z prowadzeniem wymaganej dokumentacji, rachunkowości oraz formalnej korespondencji z instytucjami udzielającymi dofinansowania. Korzyści, jakie płyną z naszego wsparcia, to nie tylko odciążenie w sferze administrowania dokumentacją. Jednym z nadrzędnych celów naszego działania jest

minimalizacja ryzyka

jakim obarczony jest przedsiębiorca, podejmujący się prowadzenia projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej, a niemający gruntownej znajomości stosownych przepisów i procedur. W tym obszarze oferujemy pełną pomoc bazując nie tylko na dogłębnym przygotowaniu prawniczym i ekonomicznym ale także w oparciu o wieloletnią praktykę w nadzorowaniu i prowadzeniu projektów dotowanych ze środków unijnych. Działamy w sposób odpowiedzialny, mając świadomość, że pełne zadowolenie Klienta, to w ostatecznym rozrachunku także korzyść dla nas samych. Mamy naprawdę

ogromne doświadczenie

- w ciągu minionych blisko już 14 lat obsłużyliśmy ponad 430 wniosków o dofinansowanie, realizowanych na terenie całego kraju, których łączna wartość przekroczyła 840 mln zł. Doradzaliśmy firmom o różnej skali i specjalizacji, w tym przedsiębiorstwom z branży informatycznej, spożywczej, usługowej, budowlanej, turystycznej czy offshore. Realizowaliśmy również projekty w partnerstwie przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Niezależnie od tego na jakim etapie jest Twój projekt

jesteśmy zawsze gotowi

by służyć Ci rzetelnym, rzeczowym wsparciem. W praktyce oznacza to, że jesteśmy w stanie zapewnić zarówno obsługę całego toku projektu - od stadium pomysłu, aż po finalną kontrolę i rozliczenie dotacji, jak też włączyć się w razie potrzeby w dowolną fazę projektu rozpoczętego bez naszego udziału

Do projektu podchodzimy z każdej strony

 01 

Pomysł to podstawa

Dobry, trafny pomysł na biznes, to podstawa sukcesu - nie inaczej jest w przypadku projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską. Istotą dotacji jest bowiem wspieranie tych przedsięwzięć, które dobrze rokują i dają szansę na rozwój, poprzez na przykład rozbudowę infrastruktury gospodarczej, utworzenie nowych miejsc pracy i stworzenie solidnych podstaw dalszego działania.

Pomysły, które przeradzają się w projekty dotowane ze środków unijnych, należą do różnych kategorii: jedne opierają się na powiększeniu przez wnioskującą firmę skali prowadzonej już działalności, inne bazują na wprowadzeniu na rynek innowacyjnego produktu lub usługi, jeszcze inne na wypełnieniu dostrzeżonej luki rynkowej w formie działalności star-up bądź też przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

W każdym z tych przypadków liczy się jednak nie sama błyskotliwość pomysłu, ale szanse jego faktycznej realizacji i perspektywy związanego z tym wzrostu ekonomicznego. Pomagając naszym Klientom w określeniu koncepcji projektu, analizujemy dogłębnie wszelkie za i przeciw, wskazując słabe i mocne strony, potencjalne ryzyko i czekające wyzwania - patrzymy na projekt z każdej możliwej strony i staramy się ocenić go w sposób obiektywny.

 02 

Jakie szanse ma projekt?

Kolejnym etapem pracy nad projektem jest wyszukanie odpowiedniego programu unijnego i zbadanie szans na otrzymanie dofinansowania w stosownej dla danego przedsięwzięcia skali. W Polsce funkcjonuje obecnie wiele programów pomocowych, nastawionych na różne obszary działania i różne cele. Fundusze przyznawane w ramach programów przeznaczonych dla świata biznesu praktycznie w całości przyznawane są w formie konkursów.

Dopasowanie opracowanej przez Klienta wstępnej koncepcji projektu do odpowiedniego programu pomocowego wymaga od nas biegłej znajomości aktualnie dostępnych programów oraz szczegółowych warunków przyznawania wsparcia.

 03 

Dobry wniosek
o dofinansowanie

Złożenie bardzo dobrego wniosku o dofinansowanie wraz z pozostałymi dokumentami (załącznikami) związane jest ze ścisłym przestrzeganiem procedur narzuconych przez instytucje udzielające wsparcia. Wiąże się to z opracowaniem szczegółowej dokumentacji przedstawiającej zakres przedsięwzięcia, jego model biznesowy, kontekst rynkowy (w tym analizę konkurencyjności), a także wyliczenia dotyczące rentowności, prognozy finansowej dla przedsiębiorstwa, itd.

Oznacza to, że składany wniosek musi nie tylko umiejętnie prezentować merytoryczną atrakcyjność projektu, ale także spełniać rygorystyczne wymogi formalne. Wsparcie ze strony naszej firmy ma tutaj niebagatelne znaczenie.

 04 

Realizacja, czyli samo życie

Prowadzenie wymaganej przez unijne procedury dokumentacji nie kończy się na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie - przeciwnie, jest to dopiero początek. Przez cały czas trwania projektu konieczne jest gromadzenie odpowiednich dokumentów i systematyczne przekazywanie ich do instytucji udzielających wsparcia celem weryfikacji. Podobnie jak słabe ogniwo może przerwać łańcuch, tak nawet jeden niewłaściwie przygotowany lub nieterminowo dostarczony dokument może potencjalnie wpłynąć na niewypłacenie części dofinansowania przewidzianego umową. Stały nadzór oraz rzeczowy, oparty na praktyce konsulting są tutaj elementami kluczowymi, którym zapewnia zespół naszych specjalistów.

 05 

Czas kończyć i kontrola

Ostatnią fazą każdego projektu dofinansowywanego ze środków unijnych jest kontrola (audyt). Ma ona na celu weryfikację faktycznej realizacji określonego w umowie zakresu projektu oraz jego celów, a także sprawdzenie czy osiągnięte zostały założone wskaźniki liczbowe. Pozytywna weryfikacja jest warunkiem ostatecznego uznania poniesionych przez przedsiębiorstwo wydatków i ich kwalifikowalności w kwestii przyznanego dofinansowania.

Nasza firma ma wieloletnie i bogate doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw przygotowujących się do finalnej kontroli (w tym również kontroli wewnętrznej), tak aby przebiegła ona bezproblemowo i pomyślnie zwieńczyła cały objęty dotacją projekt.